Meditalent logo

meditalent

Regulamin

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Serwis MediTalent, dostępny pod adresem internetowym https://meditalent.pl/ prowadzony jest przez KONOIT BARTŁOMIEJ POSTEK ul. Kiełczowska 70 Wrocław, 51-354, NIP: 8951856035
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu ogłoszeniowego oraz zasady świadczenia innych usług w ramach platformy przez KONOIT BARTŁOMIEJ POSTEK na rzecz Użytkowników

§ 2

Definicje

 1. Operator - KONOIT BARTŁOMIEJ POSTEK ul. Kiełczowska 70 Wrocław, 51-354, NIP: 8951856035
 2. Użytkownik - każdy podmiot dokonujący rejestracji w serwisie.
 3. Pracodawca - podmiot dokonujący rejestracji w Serwisie poprzez formularz rejestracyjny Pracodawcy.
 4. Pracownik - podmiot dokonujący rejestracji w Serwisie poprzez formularz rejestracyjny Pracownika lub formularz rekrutacyjny przy ofercie Pracodawcy
 5. Serwis – serwis ogłoszeniowy prowadzony przez Operatora pod adresem internetowym https://meditalent.pl/
 6. Umowa – umowa zawarta z Użytkownikiem na świadczenie usług w ramach Serwisu.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu.
 8. Konto - konto Użytkownika w Serwisie założone po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego. Utworzenie Konta lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie realizacji postanowień Umowy na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta Pracownikowi lub Pracodawcy.
 10. Kreator ogłoszenia - interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający dodanie ogłoszenia darmowego lub płatnego.
 11. Moje oferty – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są ogłoszenia dodane przez Pracodawcę oraz gdzie istnieje możliwość modyfikacji danych Ogłoszeń.
 12. Ustawienia – element oprogramowania Serwisu, w którym Użytkownik może modyfikować swoje dane osobowe.
 13. Ogłoszenie – (inaczej Oferta pracy) - dostępna w Serwisie usługa będąca przedmiotem Umowy między Pracodawcą a Operatorem, polegająca na emisji oferty pracy w Serwisie.
 14. Aplikowanie - dostępna w Serwisie usługa będąca przedmiotem Umowy między Pracownikiem a Operatorem, polegająca na umożliwieniu aplikowania Pracownikowi na ofertę pracy Pracodawcy.

§ 3

Kontakt z Serwisem

 1. Adres Operatora: ul. Kiełczowska 70 Wrocław, 51-354
 2. Adres e-mail Operatora: [email protected] lub [email protected]
 3. Użytkownik może porozumiewać się ze Operatorem za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania ogłoszeń oraz ich promowania, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową powszechnego typu.
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Operator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 2. Przeglądanie ogłoszeń Serwisu nie wymaga zakładania Konta. Dodawanie Ogłoszeń przez Pracodawcę lub Aplikowanie na ofertę pracy możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulamin oraz bez jego zakładania.
 3. Aplikowanie na ofertę pracy równoznaczne jest z udzieleniem przez Pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych do procesu rekrutacji.
 4. Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6

Zakładanie Konta w Serwisie

 1. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie hasła oraz adresu e-mail. W przypadku Pracodawcy niezbędne są ponadto: nazwa firmy, adres oraz NIP.
 2. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.
 3. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Operatora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 5. Zakładający Konto potwierdza, że podane dane są zgodne z prawdą.

§ 7

Zasady dodawania ogłoszenia

 1. W celu dodania Ogłoszenia należy:
  1. Zalogować się do Serwisu.
  2. Przejść do kreatora ogłoszeń poprzez kliknięcie w przycisk „Dodaj ofertę” i wypełnienie poszczególnych jego kroków.
  3. W przypadku ogłoszenia płatnego, dodatkowo opłacić zamówienie usługi.
  4. W przypadku niezarejestrowania się w Serwisie, przejść bezpośrednio do Kreatora ogłoszenia.
  5. Dodający ogłoszenie oświadcza, że podane dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

§ 8

Oferowane metody płatności

 1. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Serwisu.

§ 9

Wykonanie umowy

 1. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się zaraz po jego aktywacji i trwa 30 dni.
 2. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji.
 3. W okresie emisji Ogłoszenia Pracodawca może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry, a także usunąć Ogłoszenie.
 4. W czasie zamieszczania Ogłoszenia, Pracodawca może skorzystać z dodatkowej, płatnej usługi tzw. wyróżnienia Ogłoszenia.
 5. W Serwisie emitowane są jedynie Ogłoszenia aktualne. Operator uprawniony jest do zakończenia emisji Ogłoszenia w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa.
 6. Operator niezwłocznie za pośrednictwem Serwisu przesyła do Pracodawcy informację o tym, że Pracownik lub podmiot niebędący Użytkownikiem, wyrazili chęć uczestniczenia w procesie rekrutacji, klikając w przycisk „Aplikuj”.
 7. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez Użytkownika Konta w innych celach niż wskazane w powyższych punktach tego regulaminu.
 8. W szczególności użytkownicy nie może za pośrednictwem Konta przesyłać ogłoszeń i informacji marketingowych do pozostałych użytkowników platformy.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podania przyczyny. W przypadku Pracodawcy odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu aktywował on emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte.
 2. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Operatora. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

§ 11

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje należy składać do Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected] lub pocztą bezpośrednio na adres Operatora podany w §3 Regulaminu. W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Operatora.
 2. Operator rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Operatorem.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Operatorem.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Operatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Serwisie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Operator.
 2. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy oraz w celach opisanych w Polityce prywatności Serwisu, a jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego mogą być: a. W przypadku Użytkownika, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie internetowym.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przez administratora danych osobowych tj. Konoid Bartłomiej Postek, adres: ul. Kiełczowska 70, 51-354 Wrocław NIP: 8992683620. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane będą przechowywane przez okres funkcjonowania przedsięwzięcia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania o bieżącej działalności meditalent, w czym zawiera się informacja o organizowanych spotkaniach otwartych, podejmowanych inicjatywach oraz działalności projektów oraz do procesu dopasowania społeczności członków społeczności które wiąże się z przekazaniem informacji innym członkom . Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie usunięcie z bazy adresu e-mail, imienia i nazwiska, tym samym zaprzestanie przesyłania informacji o działalności meditalent. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego. Podane danych osobowych jest dobrowolne. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: [email protected]

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są w języku polskim.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Operator poinformuje Użytkownika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.