Meditalent logo

meditalent

Pielęgniarka/ Pielęgniarz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

5 500 pln / miesiąc
Umowa o pracę
Miejsce pracy
Sobieskiego , Wejherowo
Data rozpoczęcia
Od zaraz
Rodzaj zatrudnienia
Umowa o pracę

Opis

Wynagrodzenie od 5500 + dodatek stażowy

Obowiązki:

 1. Inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do ustalenia diagnozy potrzeb zdrowotnych i profilaktycznych wychowanka:
 2. dokonanie wstępnej oceny stanu zdrowia i higieny nowoprzyjmowanych dzieci oraz udokumentowanie podejmowanych działań,
 3. zgłaszanie wychowanków do lekarza POZ właściwego dla placówek opiekuńczo wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego Dziadka,
 4. założenie i prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej wychowanka, zgodnie z przyjętymi w placówkach wzorami,
 5. gromadzenie dokumentacji zdrowotnej wychowanka, stanowiącej podstawę do zaplanowania niezbędnych działań diagnostycznych, leczniczych i konsultacyjnych u lekarzy specjalistów,
 6. współdziałanie w zakresie realizacji niezbędnych działań leczniczych i profilaktycznych z lekarzem POZ, psychiatrą oraz innymi specjalistami,
 7. przekazywanie informacji o stanie zdrowia wychowanków i zaleceniach lekarskich koordynatorowi i wychowawcom oraz nadzór nad realizacją tych zaleceń,
 8. udzielanie pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia i innych sytuacjach jej wymagających,
 9. planowanie i realizacja wizyt u lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych i profilaktycznych,
 10. nadzór nad prawidłowym podawaniem leków zleconych przez lekarza POZ i innych specjalistów,
 11. monitorowanie sytuacji higieniczno-sanitarnej celem eliminowania zjawisk o charakterze zakaźnym i epidemiologicznym (...)

Wymagania:

 1. Wymagania niezbędne: 1. ukończone studia wyższe I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, które trwają nie krócej niż 6 semestrów i mają profil praktyczny lub mieszczą się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. 2. świadectwo lub dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwo lub dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej, 3. prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych zgodnie z art. 7 ustawy z dn. 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, 4. obywatelstwo polskie, 5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy pielęgniarki/pielęgniarza, 6. wymagany staż podyplomowy (w zakres którego wchodzą też obowiązkowe praktyki studenckie), 7. przestrzeganie kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej, 8. aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, 9. W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która: 1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; 2) wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego; 3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 4) jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 6) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. (...)

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 • życiorys (CV) własnoręcznie podpisany,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie tj. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp.,
 • kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy),
 • dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
 • kserokopia dokumentu poświadczającego prawo do wykonywania zawodu,
 • kwestionariusz zgodnie z zał. do ogłoszenia,
 • kserokopie dokumentów kandydat poświadcza własnoręcznym podpisem,
 • kopia aktualnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych (w przypadku posiadania aktualnego orzeczenia), *W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Dyrektora PCPR w Wejherowie z dopiskiem: Rekrutacja na stanowisko: Pielęgniarki/Pielęgniarza w placówkach opiekuńczo wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego Dziadka w Rumi przy ul. Ślusarskiej 4. w kancelarii PCPR ul. Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo lub przesłać na wyżej wymieniony adres.