Meditalent logo

meditalent

Stażysta/Młodszy Asystent/Asystent w Dziale Epidemiologii

Państwowa Inspekcja Sanitarna

(nie podano wynagrodzenia)
Miejsce pracy
Pretficza , Wrocław
Data rozpoczęcia
Od zaraz
Rodzaj zatrudnienia
nie podano

Opis

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Wrocławiu poszukuje kandydata/kandydatki do pracy na stanowisko stażysta/młodszy asystent/asystent w Oddziale Epidemiologii

  1. Miejsce wykonywania pracy: PSSE we Wrocławiu ul. Pretficza 7

  2. Wymiar czasu pracy: pełny etat

  3. Wymagane wykształcenie: wyższe (preferowane wyższe medyczne)

  4. Staż pracy minimum 2 lata

5 Przewidywany zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: • prowadzenie wywiadów i dochodzeń epidemiologicznych, • bieżąca analiza rejestru chorób zakaźnych oraz znajomość aktualnej sytuacji epidemiologicznej, • sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu zagadnień dotyczących chorób zakaźnych, • opracowywanie projektów decyzji i zarządzeń związanych z profilaktyką chorób zakaźnych, • opracowywanie i współudział w realizacji programów prozdrowotnych wynikających z obowiązujących przepisów i aktualnej sytuacji epidemiologicznej, • pełnienie dyżurów zabezpieczenia epidemiologicznego, • nadzór nad zakładami świadczącymi usługi medyczne. 6. Inne wymagania: • staż w Państwowej Inspekcji Sanitarnej będzie dodatkowym atutem, • dobra znajomość obsługi komputera – Microsoft Office (Word, Excel) i pracy w aplikacjach zewnętrznych, • podstawowa znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dobra znajomość przepisów dotyczących szczepień ochronnych, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi i aktów wykonawczych, • dokładność, sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole. 7 Wymagane dokumenty i oświadczenia: • życiorys, • list motywacyjny, • kwestionariusz kandydata do pracy, • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy), • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573,1981 z późn. zm.) • oświadczenie o treści : :”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko stażysty/młodszego asystenta, ogłoszonej i prowadzonej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.” (załącznik do ogłoszenia o naborze). Zachęcamy do składania aplikacji osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wszystkie oświadczenia i kopie dokumentów winny być opatrzone własnoręcznym podpisem 8. Termin składania dokumentów: do 29.07.2022r. do godziny 1500 . O ważności oferty kandydata/kandydatki decyduje data wpływu do PSSE we Wrocławiu, Dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 9. Miejsce składania dokumentów (osobiście lub listownie w zaklejonych kopertach): Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, 50-227 Wrocław, ulica Kleczkowska 20, zaklejona koperta z dopiskiem „oferta pracy – EP”. 10. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, o terminie których zostaną poinformowani telefonicznie. 11. Złożone dokumenty kandydatów, których oferty zostały odrzucone w procesie naboru można odbierać osobiście w przeciągu 2 tygodni od zakończenia rekrutacji, po tym terminie zostaną zniszczone.