Meditalent logo

meditalent

Pielęgniarka

Medico Sosnowiec

(nie podano wynagrodzenia)
Miejsce pracy
Szpitalna , Sosnowiec
Data rozpoczęcia
Od zaraz
Rodzaj zatrudnienia
nie podano

Opis

NZOZ Medico Sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Szpitalna 1 poszukuje kandydatów do
pracy na stanowisko:

Pielęgniarka
  • zatrudnienie: umowa o pracę /umowa cywilnoprawna
  • wynagrodzenie: godnie z regulaminem Medico NZOZ/ wynagrodzenie zasadnicze wynagrodzenie zgodne z ustawa z dnia 28 maja 2021r o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw/dodatki/premia

Do CV prosimy dołączyć poniższe oświadczenie oraz zgodę:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez NZOZ Medico Sp. z o. o. Niniejsza zgoda jest
dobrowolna i w każdej chwili może zostać odwołana w formie pisemnej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych
wykraczających poza katalog danych określonych w Art. 221 Kodeksu pracy.
Niniejsza zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili może zostać odwołana w formie pisemnej.
Dokumenty niezawierające ww. zapisów nie będą brane pod uwagę.
Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: s.bielinska @ medico.pol.pl
kontakt: Sylwia Bielińska , tel. 32 729 53 95
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest Centrum Profilaktyki Leczenia
i Opieki MEDICO Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1,
NIP: 6443233597, REGON: 240071847, tel. 32 729 53 95, strona internetowa: http://www.medicososnowiec.pol.pl,
e-mail: [email protected]
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Profilaktyki Leczenia i Opieki MEDICO Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, reprezentowane przez Prezesa Panią Sylwię Bielińską, tel. 32  729 53 95, strona internetowa: www.medico-sosnowiec.pol.pl
e-mail: [email protected]
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego oraz przyszłego procesu rekrutacji i
zatrudnienia w naszej jednostce.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych pracowników są przepisy prawa dot. procesu zatrudnienia w
celu wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy i innych ustaw, do których jest zobowiązany
ustawowo Administrator Danych Osobowych jako Pracodawca w trakcie rekrutacji i zatrudnienia.
5. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji
przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami
prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przechowywane przez 2 lata od momentu
złożenia. W przypadku pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji – przez okres trwania stosunku pracy oraz w
obowiązkowym – zgodnym z przepisami prawa – okresie przechowywania dokumentacji związanej ze
stosunkiem pracy i akt osobowych – 10 lat. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji – zgodnie z przepisami
uwzględniającymi Pani/Pana prawo do odwołania się od wyniku rekrutacji.
8. Każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych,
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie
danych do momentu jej wycofania, wnieść skargę na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. gdy Państwa zdaniem
przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.