Meditalent logo

meditalent

Pielęgniarka/Ratownik medyczny w dziale pobierania

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

(nie podano wynagrodzenia)
Miejsce pracy
Rzeźnicza , Kraków
Data rozpoczęcia
Od zaraz
Rodzaj zatrudnienia
nie podano

Opis

Wymagania niezbędne:

 Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej lub tytuł zawodowy ratownika medycznego,

 Umiejętność pracy w zespole,

 Dyspozycyjność i gotowość do pracy w weekendy,

 Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych.

Zakres zadań:

 Pobieranie krwi i jej składników oraz próbek krwi zgodnie z procedurami,

 Prowadzenie wymaganej dokumentacji,

 Opieka nad krwiodawcami i udzielanie pomocy medycznej,

 Udział w akcjach wyjazdowych poboru krwi,

 Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i pozytywne kształtowanie wizerunku RCKiK.

Oferujemy:

 Prestiżowe miejsce pracy,

 Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

 Świadczenia socjalne, dofinansowanie do wczasów, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z RODO na adres email: [email protected] lub pocztą na adres: 31-540 Kraków, ul Rzeźnicza 11. Na oferty czekamy do 30.07.2022 r.

Zakres danych, jakie kandydat powinien podać , by wziąć udział w rekrutacji:

 1. imię (imiona) i nazwisko;

 2. datę urodzenia;

 3. dane kontaktowe (wskazane przez kandydata);

 4. wykształcenie;

 5. kwalifikacje zawodowe (o ile są niezbędne na aplikowane stanowisko);

 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 1. Jeśli Pani/Pan chce dobrowolnie podać dane dodatkowe, których nie wymagamy koniecznie w aplikacji należy umieścić klauzulę: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych”.
 2. Jeśli Pani/Pan chce, może dodatkowo wyrazić zgodę na udział w kolejnych organizowanych przez nas procesach rekrutacji umieszczając w aplikacji klauzulę: Wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV i wykorzystanie go w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych nie dłużej niż 12 miesięcy Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Zgodnie z art.13 ust 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ( (Dz.Urz.UE L 119, s.1) – zwanego dalej RODO- informujemy, że:
 3. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie przy ul. Rzeźniczej 11 31-540 Kraków
 4. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych po adresem e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 5. Jako Administrator przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji procesów rekrutacji Podstawą przetwarzania Państwa danych jest; a) realizacja przepisów prawa - tj. art. 22(1) ustawy kodeks pracy, par. 12 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia a w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – przesłanka art. 6 ust. 1 lit c RODO b) zgoda - w zakresie przetwarzania Państwa danych w podczas rekrutacji w zakresie szerszym aniżeli wskazany art. 22(1) ustawy kodeks pracy jak i treść Rozporządzenia, jak również w przypadku kiedy wyrażają Państwo wolę udziału w przyszłych procesach rekrutacji – przesłanka art. 6 ust 1 lit a RODO
 6. Podanie danych wskazanych w art. 22(1) ustawy kodeks pracy jest obligatoryjne w przypadku zgody całkowicie dobrowolne, co oznacza możliwość jej cofnięcia w każdym czasie.
 7. Dane osobowe są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż do osiągnięcia celów lub w przypadku wyrażonej zgody tj. udziału w przyszłych rekrutacjach nie dłużej niż przez 12 miesiące od daty złożenia
 8. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom
 9. W wyniku przetwarzania danych przysługują Państwu, określone prawa wynikające z RODO a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do przenoszenia danych; f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2 w Warszawie Należy wskazać iż realizacja niektórych praw może podlegać ograniczeniom wynikającym z realizacji przepisów prawa
 10. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzecich
 11. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowane procesu przetwarzania w tym profilowania.