Meditalent logo

meditalent

Pielęgniarka/Położna - praca w żłobku

Żłobek "Oaza Maluszka"

(nie podano wynagrodzenia)
Miejsce pracy
Mostowa , Lubicz Dolny
Data rozpoczęcia
Od zaraz
Rodzaj zatrudnienia
nie podano

Opis

Żłobek „Oaza Maluszka” (ul. Mostowa 40, 87-162 Lubicz Dolny) poszukuje pielęgniarki/położnej.

Praca w wymiarze 1/3 etatu, umowa o pracę.

Niezbędne kwalifikacje kandydata na stanowisko pielęgniarki/położnej w żłobku:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki,

 • Posiadanie świadectwa lub dyplomu ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwa lub dyplomu, pod warunkiem, że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej,

 • Minimum 2 lata doświadczenia w zawodzie pielęgniarki lub położnej,

 • Brak pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej,

 • Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

 • Obowiązki pielęgniarki/położnej w żłobku.

Przykładowy zakres obowiązków pielęgniarki w żłobku:

 • Zbieranie wywiadów od rodziców/opiekunów w zakresie stanu zdrowia dzieci,

 • Obserwowanie stanu zdrowia dzieci i zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dyrektorowi żłobka i rodzicom,

 • Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych w zakresie żywienia i higieny,

 • Udzielanie pierwszej pomocy dzieciom oraz pracownikom w nagłych wypadkach oraz organizowanie pomocy lekarskiej w razie potrzeby,

 • Szkolenie personelu w zakresie promocji zdrowia oraz ograniczenia szerzenia się chorób zakaźnych,

 • Prowadzenie poradnictwa z zakresu pielęgnacji dziecka dla rodziców i pracowników żłobka,

 • Udział w szkoleniach oraz zebraniach z rodzicami.