Meditalent logo

meditalent

Pielęgniarka/Pielęgniarz

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy

(nie podano wynagrodzenia)
Miejsce pracy
Wawelska , Warszawa
Data rozpoczęcia
Od zaraz
Rodzaj zatrudnienia
nie podano

Opis

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy to największa placówka onkologiczna w Polsce, aktywnie prowadząca badania nad rozwojem metod leczenia Pacjentów onkologicznych, kształcąca nowe kadry medyczne i naukowe w tym kierunku, współpracująca z zagranicznymi placówkami i instytutami zajmującymi się tematyką profilaktyki i walki z nowotworami. Misją Instytutu jest tworzenie nowej wiedzy w dziedzinie onkologii i standardów postępowania w celu przeciwdziałania chorobom nowotworowym i leczenia Pacjentów. W realizacji celów Instytut opiera się zarówno na nowoczesnych technologiach i metodach badawczych, jak i na wysoko wykwalifikowanych, odpowiedzialnych pracownikach i zaangażowanej kadrze naukowej.

Aktualnie poszukiwana jest osoba zainteresowana pracą na stanowisku:

Pielęgniarka/Pielęgniarz

Nr ref. ZRI/57/2022

Miejsce pracy: Warszawa

Chcemy zaoferować:

 • Możliwość pełnoetatowego i stabilnego zatrudnienia na umowę o pracę lub cywilnoprawną w ramach równoważnego czasu pracy,

 • Pracę w pracowniach RTG, mammografii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego prestiżowej placówki o ugruntowanej pozycji na rynku,

 • Możliwość doskonalenia swoich umiejętności i zdobywanie wartościowego doświadczenia,

 • Przyjazną atmosferę i pracę w miłym zespole,

 • Świadczenie z Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych.

Wymagania względem kandydata:

 • Wykształcenie pielęgniarskie / położnicze;

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu;

 • Aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych;

 • Sumienność i dobra organizacja pracy;

 • Umiejętność pracy w zespole;

 • Dyspozycyjność.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w realizacji misji Instytutu, zapraszamy do złożenia aplikacji (CV) do dnia 23.09.2022 w wersji elektronicznej na adres e-mail: [email protected] wpisując w temacie maila: Nr ref. ZRI/57/2022

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę Narodowemu Instytutowi Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowemu Instytutowi Badawczemu z siedzibą w Warszawie ul. W.K. Roentgena 5 na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb procesu rekrutacji na oferowane stanowisko.

Informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

Administratorem danych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (02-781), ul. Roentgena 5. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Adres – Warszawa (02-781), ul. Roentgena 5, nr telefonu: 22 54-62-889.

Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe kandydatów do pracy są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 108, z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.

Informacje o odbiorcach danych osobowych: Dane osobowe kandydatów do pracy nie są ujawniane innym odbiorcom.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane osobowe są przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż 3 miesiące od dnia przesłania CV.

Uprawnienia z art. 15-21 RODO: Przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Prawo do wniesienia skargi: Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

Obowiązek podania danych Podanie przez kandydatów do pracy danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi uwzględnienie Pani/Pana w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.