Meditalent logo

meditalent

Pielęgniarka

Służba Więzienna

(nie podano wynagrodzenia)
Miejsce pracy
Kłobucka , Warszawa
Data rozpoczęcia
Od zaraz
Rodzaj zatrudnienia
nie podano

Opis

Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie – Służewcu

Zatrudni na stanowisko pielęgniarza/pielęgniarki w charakterze pracownika cywilnego

na podstawie umowy o pracę w Ambulatorium z Izbą Chorych

Aresztu Śledczego w Warszawie – Służewcu

Charakter Pracy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

 • wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności oraz tymczasowo aresztowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Wymaga się, aby była na tym stanowisku została zatrudniona osoba:

 • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18 lat,

 • korzystająca z pełni praw publicznych,

 • daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

 • posiadająca odpowiednie do stanowiska wykształcenie,

 • posiadająca prawo wykonywania zawodu,

 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku. Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu,

 • CV,

 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

 • oświadczenie kandydata o niekaralności.

Pisemne zgłoszenie należy składać w terminie do dnia 21 października 2022 r.

osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną na adres:

Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu

02-699 Warszawa

Kłobucka 5

Planowany termin zatrudnienia: listopad 2022 roku Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale kadr Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu