Meditalent logo

meditalent

Opiekun z uprawnieniami pielęgniarki/położnej (praca z dziećmi)

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu

(nie podano wynagrodzenia)
Miejsce pracy
Urbanowskiej , Konin
Data rozpoczęcia
Od zaraz
Rodzaj zatrudnienia
nie podano

Opis

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu - Centrum Kształcenia w Koninie

przy ul. Z. Urbanowskiej 9, 62-500 Konin zaprasza do udziału w rekrutacji na stanowisko **Opiekuna

z uprawnieniami pielęgniarki/położnej** w wymiarze pracy ½ etatu do Klubu Malucha w Koninie.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie w zawodzie pielęgniarki lub położnej,

 • aktywne prawo wykonywania zawodu,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • aktywność, kreatywność, optymizm,

 • odpowiedzialność i samodzielność,

 • wysoki poziom kultury osobistej,

 • doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3, mile widziane.

Do zadań na tym stanowisku należy:

 • ocena stanu zdrowia pacjentów pediatrycznych i udzielanie podstawowej pomocy medycznej,

 • współpraca z psychologiem w zakresie opieki i rozwoju dzieci,

 • prowadzenie dokumentacji medycznej dzieci,

 • opieka nad dziećmi do lat 3,

 • współpraca z rodzicami oraz nauczycielami,

 • aktywny udział w działalności klubu.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na pół etatu.

Prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy i o zawarcie w nim klauzuli:

*„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Doskonalenia

Zawodowego z siedzibą w Poznaniu (60-171), ul. Żmigrodzka 41/49 na potrzeby niniejszego procesu

rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego

Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku) oraz wyrażam zgodę na

otrzymywanie informacji i korespondencji drogą e-mailową i udostępniam w tym celu identyfikujący

mnie adres elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku

o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jednocześnie zgodnie z art. 13 ww. rozporządzenia

przyjmuję do wiadomości, że:

1.dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacji (maksymalnie 12

miesięcy),

2.posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (adres e-mail:[email protected]),

3.przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa

na zgodność z prawem, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej

cofnięciem,

4.istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych,

5.podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w procesie rekrutacji,

6.moje dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie

stosownych przepisów prawa,

7.administrator nie będzie przekazywał moich danych osobowych odbiorcom

w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,

8.moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych w procesie rekrutacji zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 1 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)*.