Meditalent logo

meditalent

Opiekun medyczny

Szpital Wolski

(nie podano wynagrodzenia)
Miejsce pracy
Kasprzaka , Warszawa
Data rozpoczęcia
Od zaraz
Rodzaj zatrudnienia
nie podano

Opis

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

serdecznie zaprasza do współpracy osoby na stanowisko:

OPIEKUNA MEDYCZNEGO

Oczekujemy:

 • wykształcenia właściwego dla opiekuna medycznego,

 • rzetelności i dokładności,

 • umiejętności pracy w warunkach stresujących,

 • sumiennościi łatwości w nawiązywaniu kontaktów z Pacjentami, zaangażowania w wykonywaną pracę.

Mamy do zaoferowania:

 • gwarancję szybkiego procesu rekrutacji, dzięki czemu rozpoczęcie pracy będzie możliwe w horyzoncie zaledwie kilku dni,

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowę zlecenie,

 • zdobywania nowych doświadczeń w zgranym zespole i przyjaznej atmosferze,

 • pakiet socjalny w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

 • łatwy dojazd komunikacją publiczną,

 • pracę w zacisznym parkowym otoczeniu.

Do zadań na tym stanowisku należy

 • identyfikowanie potrzeb pacjenta,

 • wykonywanie czynności higienicznych przy pacjencie,

 • karmienie i pojenie pacjenta,

 • pielęgnacja odleżyn,

 • pomoc przy przemieszczaniu,

 • asystowanie przy zabiegach terapeutycznych,

 • wykonywanie podstawowych pomiarów HR, RR, temperatura,

 • przestrzeganie praw pacjenta,

 • przekazywanie dokładnej informacji o pacjencie wszystkim członkom zespołu terapeutycznego,

 • czuwanie nad bezpieczeństwem chorego w obrębie oddziału itp.

Zadania:

 • zwiększanie skuteczności i realizowanie czynności zawodowych na najwyższym jakościowo poziomie,

 • współpraca w zakresie opieki nad pacjentem z członkami zespołu terapeutycznego,

 • zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i współpracownikom,

 • minimalizacja zakażeń oddziałowych,

Zakres odpowiedzialności w zakresie:

 • wyrażania swojego zdania na temat organizacji pracy w oddziale oraz sugerowanie zmian,

 • samooceny oraz oceniania pracy innych członków zespołu,

 • zgłaszania do 20 każdego miesiąca próśb grafikowych,

 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych w różnych, dostępnych formach kształcenia ustawicznego.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych:

*„Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Wyrażam zgodę na przetwarzanie

przez Szpital Wolski moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam

się z informacjami zamieszczonymi w ogłoszeniach o naborach, będącymi realizacją obowiązku informacyjnego określonego w art.

13 RODO, dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych, a także znane są mi wszystkie przysługujące mi prawa, o których

mowa w art. 15 – 18 oraz 21 RODO.”*

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa;

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za

pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected];

 1. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania

umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 1. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator

zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).

 1. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 2. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Po zawarciu umowy Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana,

chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń;

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji

umowy;

 1. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.